Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://apertate.pl, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Aperta Te oraz Centrum Terapeutycznego Aperta Te
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Natalia Wawryszuk, ul. Cichociemnych 12/16, 03-984 Warszawa, NIP 5651481291
 1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: apertate.biuro@gmail.com
 2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: lh.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aperta Te/Centrum Terapeutyczne Aperta Te


Administrator danych

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aperta Te/Centrum Terapeutyczne Aperta Te

ul. Warszawska 135
05-300 Mińsk Mazowiecki

+48 788 988 177

apertate.biuro@gmail.com

www.apertate.pl

(powyższe dane kontaktowe są właściwe we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych)


Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Okres przez który dane są przechowywane


zawarcie i wykonywanie umowy o przyjęcie dziecka do NPP Aperta Te/CT Aperta Te („umowa“),  w tym przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do obioru dziecka w Państwa imieniu i kontaktowanie się z osobami działającymi na Państwa rzecz w związku z zawartą z Państwem umową)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO


art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do obioru dziecka w  Państwa imieniu i kontaktowanie się z osobami działającymi na Państwa rzecz w związku z zawartą z Państwem umową)

umożliwienie wykonywania umowy

do czasu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)


niezbędne do wypełnienia obowiązku terapeutycznego i edukacyjnego (m.in. prowadzenie procesu rekrutacyjnego, realizacja zadań terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy NPP Aperta Te/CT Aperta Te i ich rozwoju organizacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

do czasu wygaśnięcia ciążących na NPP Aperta Te/CT Aperta Te obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)


dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu postępowania rekrutacyjnego


w celu ochrony życia i zdrowia dzieci – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dzieci i ich rodziców (przetwarzanie danych szczególnych kategorii tj. dot. zdrowia dzieci, w tym przyjmowanych leków i diety)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. co najmniej do momentu wygaśnięcia umowy z NPP Aperta Te/CT Aperta Te, gdy dziecko przestanie być uczniem NPP Aperta Te/CT Aperta Te


marketing bezpośredni usług własnych NPP Aperta Te/CT Aperta Te

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody –  do czasu jej wycofania;


w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.


archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania


Odbiorcy (kategorie odbiorców) danych osobowych

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu NPP Aperta Te/CT Aperta Te tj. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, dostawcy usług dla NPP Aperta Te/CT Aperta Te (np. usług IT, pocztowych i kurierskich),


organy publiczne lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na NPP Aperta Te/CT Aperta Te obowiązków, w szczególności właściwe organy nadzoru pedagogicznego


Dane kontaktowe osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych:

Natalia Wawryszuk

apertate.biuro@gmail.com

+48 788 988 177


Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:

Nie dotyczy


Ponadto informujemy Państwa o prawie do żądania dostępu do swoich i Państwa dzieci danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że przepisy szczególne nakładają ograniczenia.

Podawanie danych osobowych przez Państwa jest co do zasady wymogiem prawidłowego i rzetelnego wykonywania przez nas ww. umowy i spełnienia nałożonych na nas wymogów prawnych. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić NPP Aperta Te/CT Aperta Te nawiązanie lub wykonywanie umowy i realizowanie obowiązków przez ww. przepisy prawa.

9. Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka w dowolnym momencie i formie (ustnie, e-mail, telefonicznie, pisemnie) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego NPP Aperta Te/CT Aperta Te dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka nie jest konieczna, ponieważ NPP Aperta Te/CT Aperta Te może przetwarzać te dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO bez zgody, w celu ochrony życia i zdrowia dzieci – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dzieci i ich rodziców (przetwarzanie danych szczególnych kategorii tj. dot. zdrowia dzieci, w tym przyjmowanych leków i diety). Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia dziecka NPP Aperta Te/CT Aperta Te ma nadal prawo je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

10. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

11. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Przewiń do góry