Nasza kadra

Natalia Wawryszuk

DYREKTOR

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego, Założycielka i Właścicielka Aperta Te. Z zamiłowania swoją aktywność zawodową kieruje w stronę dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz edukacji i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na podnoszenie kompetencji dzieci w takich dziedzinach jak: samodzielność, komunikacja, rozwój poznawczy, zabawa, interakcje z rówieśnikami. Zawsze dąży do tego, by dzieci poznawały świat poprzez bezpośrednie doświadczenia oraz poczuły go wszystkimi zmysłami.

Paulina Zawłocka

Psycholog, Diagnosta, Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II
stopnia, Trener TUS

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia
(specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie
Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła I i II stopień kursu
terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Diagnozuje i prowadzi indywidualną terapię
SI. Ukończyła również I i II stopień szkolenia TUS. Swoje doświadczenie zawodowe
przez ostatnie lata zdobywała w Fundacji Synapsis oraz placówce integracyjnej zrzeszającej
dzieci ze spektrum autyzmu. Współpracowała z rodzicami dzieci ze spektrum, udzielając im
konsultacji oraz porad wychowawczych. Ukończyła liczne kursy, tj.Diagnoza i Terapia SI
małego dziecka; Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC; Agresja i inne trudne
zachowania dziecka ze spektrum autyzmu; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –
podstawowe informacje i wprowadzenie; Depresja u dzieci i młodzieży. Rozpoznanie i formy
wsparcia; Odruchy pierwotne- ich znaczenie i wpływ na rozwój dziecka oraz konsekwencje
przetrwałych odruchów; Sensodydaktyka. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, aby móc
przekładać to na pracę ze swoimi podopiecznymi i wspierać ich rozwój psychoruchowy.

Malwina porowska

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog

Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Terapeuta ręki I i II stopnia.
Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i żłobkach, miała przyjemność pracować jako wychowawca grupy oraz pedagog specjalny prowadząc indywidualne zajęcia dla dzieci że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła szkolenia z sensodydaktyki (I, II, III stopnia), uczestniczyła w konferencjach naukowych oraz szkoleniach organizowanych przez Instytut Pedagogiki Specjalnej i Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla niej budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania. Swoją terapię opiera na naturalnych potrzebach rozwojowych dziecka, najważniejsza jest zasada indywidualizacji (podążanie za dzieckiem oraz jego możliwościami). Stara się łączyć naukę z zabawą, aby zajęcia były interesujące oraz wspierały naturalną chęć dziecka do poznawania i odkrywania świata.

MAGDALENA CHOMIUK

Logopeda, Audiolog, Terapeuta Ręki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w poradni, szkole podstawowej oraz jako nauczyciel wspomagający w szkole specjalnej. Prowadziła zajęcia logopedyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Była również aktywnym członkiem Naukowego Koła Logopedów i Audiologów, w którym prowadziła indywidualną terapię wad wymowy u dzieci i dorosłych, a także brała udział w licznych akcjach promujących profilaktykę logopedyczną. Swoją wiedzę nieustannie poszerzam na szkoleniach. Ukończyła kursy takie jak: terapia ręki, elektrostymulacja wewnętrzna i zewnętrza, a także liczne szkolenia na temat rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem oraz terapii wad wymowy. W pracy zawodowej stara się diagnozować pacjenta patrząc na niego holistycznie, aby móc dobrać odpowiedni program terapeutyczny skierowany na stymulację rozwoju. W terapii stosuje elementy metody krakowskiej, duży nacisk kładzie na rozwijanie funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia) oraz funkcji słuchowych, z którymi mowa jest ściśle powiązana. W kontakcie z dzieckiem i jego rodziną ważne jest poczucie zaufania i bezpieczeństwa, a także miła atmosfera. Poziom trudności i rodzaj zadań dostosowuje do możliwości i zainteresowań małego człowieka.

Wioleta Grabarczyk

PSYCHOLOG, TERAPEUTA TSR W TRAKCIE CERTYFIKACJI

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. studiów podyplomowych w Centrum Szkolenia Zawodowego w Warszawie, kierunek: przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela. Ukończyła I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w Integri TSR, obecnie jest w procesie certyfikacji na terapeutę TSR. Ukończyła również I i II stopień szkolenia TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. podczas licznych szkoleń, pracując w szkole podstawowej jako psycholog, Prowadziła zajęcia grupowe kształtujące umiejętności emocjonalno-społeczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Indywidualne terapie psychologiczne z dziećmi ze spektrum autyzmu, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Udzielała wsparcia uczniom oraz konsultacji rodzicom w procesie edukacyjno-wychowawczym, prowadziła mediacje oraz psychoedukację. Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.

Kinga Gocman

Pomoc Nauczyciela

Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Z wykształcenia Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego oraz Terapeuta Pedagogiczny. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach asystenckich. Swoje doświadczenie zawodowe postanowiła zdobyć pełniąc funkcję Pomocy Nauczyciela. Stale rozwija i poszerza swoje umiejętności. Jest osobą otwartą, która szybko nawiązuje i utrzymuje bardzo dobry kontakt z dziećmi.

EWA CHABERA

Pomoc Nauczyciela

Przez lata pracowała jako opiekun osób z niepełnosprawnością. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość oraz dostarcza dużo przyjemności i satysfakcję. Cieszy ją wspólne odkrywanie z nimi tego, co nowe i nieznane. Jest osobą empatyczną i otwartą, o pozytywnym nastawieniu do ludzi i świata. Dba o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola.

Ewa Gocman

Pomoc Nauczyciela

Ukończyła szkolenie „Wczesne objawy autyzmu” oraz szkolenie praktyczne dotyczące spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci. W relacjach z dziećmi charakteryzuje ją ciepło, empatia i wyrozumiałość. Nieustannie doskonali swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie pracy w przedszkolu oraz opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością. 
Prywatnie mama uroczej córeczki.

Przewiń do góry